Yargı, 'kuvvetler birliği' hamlesine direniyor

Yürütme ile yargı arasında sorun büyüyor ve daha da büyüyecek

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yolsuzluk soruşturması dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı arasında, yolsuzluk operasyonunda savcının üstlerine haber vermediği gerekçesi ile polisin operasyon gerçekleştirmemesine ilişkin karşılıklı basın açıklamalarının ardından yaptığı açıklamasında, adli kolluk üyelerinin üstlerini eylemlerinden haber etmelerini zorunlu kılan yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu duyurdu.

HSYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “21.12.2013 tarihli ‘Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci ve 3 üncü maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır” dendi.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin, HSYK açıklamasının arka planını konu edinen haberinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın HSYK bildirisine karşı çıktığını aktardı.

Ancak HSYK’nın bildirisine 21 üyeden 17’sinin destek verdiği söyleniyor.

HSYK’nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamanın ilgili kısımları şöyle:

“Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir.”

“Anayasamızda savcıların adli görevleri ile hâkimlerin idari görevleri yönünden teftiş, denetleme ve genelge düzenleme yetkisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ait olduğu belirtilmiştir.”

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157, 160, 161 ve 164 üncü maddelerinde de; soruşturmanın gizli olduğu; ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle doğrudan doğruya her türlü araştırmayı yapabileceği; adli kolluk görevlilerinin el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlü oldukları; adli kolluk görevlilerinin adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrinde oldukları, ancak soruşturma işlemlerinde sadece Cumhuriyet savcısının emirlerini yerine getirecekleri; Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında da Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacağı hususları açıkça vurgulanmıştır.”

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 167 nci maddesinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak Adli Kolluk Yönetmeliğinin kapsamı düzenlenmiş olup, Cumhuriyet savcılarının adli görevlerine ilişkin hususların bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığı izahtan varestedir. Ayrıca adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren 21.12.2013 tarihli “Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2 nci ve 3 üncü maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır.”

Devlet krizine neden olan yeni yolsuzluk soruşturmasında dava dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş, HSYK öncesinde yazılı bir açıklama yapmıştı.

Akkaş’ın açıklamasının tam metni şöyle:

Tarafımca yürütülen soruşturmada, karşılaştığım baskılar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur.

Uzun bir süredir, içinde kamuoyu tarafından yakından tanınan kişiler ile bir kısım kamu görevlileri hakkında önemli iddiaların bulunduğu, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, nüfuz ticareti, sahtecilik, tehdit, 2863 sayılı yasaya muhalefet gibi suçlara ilişkin 2012/656 sayılı soruşturmayı yürütmekteydim. Kanunun emri gereği gizli olarak yürütülmesi gereken soruşturmanın deşifre edilip basına yansımaya başlaması ve delillerin karartılmasına yönelik olarak önlem alındığını tespit etmem üzerine harekete geçmeden önce dosyayı 24.12.2013 günü sayın Başsavcı Turan Çolakkadı ve Başsavcıcekilim Oktay Erdoğan’a ayrıntısıyla arz ettim.

Suçlarla ilgili delillerin karartılmadan bir  an önce toplanabilmesi için nöbetçi Hakimlik’ten soruşturmayla ilgili alınan arama ve el koyma kararları ve gözaltına alma kararını dün sabah itibariyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, gereğinin yerine getirilmesi için gönderdim. Bilahare basın yayın organlarında ve internet sitelerinde gözaltına alınacak bazı isimlerin yer aldığını ve delillerin karartılmaya başladığını tespit ettim.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında operasyonda görev alacak şube müdürüyle adliye binasında yaptığım görüşmeye rağmen mahkeme kararının ve gözaltına alma kararının yerine getirilmediğini belirledim.
Bugün itibariyle bu soruşturma dosyasının içerisinde yer alan arama, el koyma ve gözaltı kararlarıyla birlikte gerekçe gösterilmeden uhdemden alındığını öğrendim. Bundan sonra sorumluluk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilindedir. Tüm meslektaşlarım ve kamuoyu bilmelidir ki; Cumhuriyet Savcısı olarak soruşturma yapmam engellenmiştir.

Dolayısıyla hem Başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir.

Devletin üç temel erkinden biri olan, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapılması beklenen yargı erkinin bir mensubu olarak bizlerden beklenen mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde işlenen suç ve suç işleyenler hakkında gereğinin yapılmasıdır. Görevimiz, baskılardan korkarak ve çekinerek milletin hukukunu çiğnetmek değil, milletimizin hukukunu koruma yolunda görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktır.

Bu zorlu süreçte, en başta meslek büyüklerimiz olmak üzere bütün hukuk camiasından yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını bekliyorum.

Saygılarımla.