Toptan fişleme tasarısı: Muhaberat devleti inşaatı yakında tamam

Hükümet, hak ve özgürlüklere saldırı niteliğinde makul şüphe ve yargısız infaz paketlerinden sonra yıllardır üzerinde çalıştığı “Toptan Fişleme Kanunu”nu da Meclis’e sundu.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı artık yasalaşacağı günü bekliyor.


Taraf’tan Adnan Keskin’in haberine göre, ‘muhaberat devleti’ne konulacak en büyük tuğlalardan biri olan tasarı yasalaşırsa, devlet, 77 milyon insanın tüm kişisel bilgilerinin toplandığı veri bankası sahibi olacak.

Haberin ayrıntıları şöyle:

77 milyonun kişisel bilgileri, tümü hükümet tarafından seçilecek yedi kişilik Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KVKK) emanet edilecek. Depolanmış olan 77 milyon vatandaşın tüm kişisel bilgileri “Kamu yararı, milli güvenlik, suçun önlenmesi” vb. gerekçelerle depolanacak. MİT, Emniyet, Jandarma’nın fişleme yasaklarından-cezalarından muaf tutulduğu tasarıya göre 77 milyonun kişisel bilgileri yabancı devletler-istihbarat kuruluşlarıyla da paylaşılabilecek. “Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını, Anayasa’da öngörülen temel hak ve özgürlüklerin korunması” amacıyla hazırlandığı belirtilen tasarı, haklardan çok istisnalarıyla dikkat çekiyor.

Tasarıya göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. Ancak, bu rıza şartı çok kolay by-pass edilebilecek.

Tasarıya göre, “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri” özel nitelikli kişisel veriler olacak ve bunların işlenmesi yasak olacak.

Ancak, bu özel verilerin işlenmesi şu durumlarda yine yapılabilecek:

“Yeterli önlemlerin alınması şartıyla, ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, siyasi parti, vakıf, dernek veya sendika gibi kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı kalmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarına yönelik verilerin işlenmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hallerinde.”