‘Devlete adım adım format atılıyor’

2 kanun hükmünde kararname daha çıkaran AKP hükümeti, TSK’den cezaevlerindeki mahkûmlara kadar birçok alanda düzenleme yaptı. İletişim konusunda Başbakan’a ‘süper yetkiler’ verildi.

erdsis

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’teki haberi:

AKP hükümeti, OHAL kapsamında dün yayımladığı 2 kanun hükmünde kararname (KHK) ile hükümlülere örtülü aftan, TSK’nın yapısına kadar pek çok alanda düzenlemeye gitti.

Başbakan Binali Yıldırım’a ‘haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması’ yetkisi verilirken, Genelkurmay Başkanı’nın kuvvet komutanlığı yapmış general ve amiraller arasından atanması kuralı kaldırıldı. Darbe girişimi sonrası tutuklananlara cezaevlerinde yer açılabilmesi için hükümlülere getirilen örtülü afla ilk aşamada 38 bin kişiye tahliye yolu açıldı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 670 ve 671 sayılı KHK’lerle özetle şu düzenlemeler getirildi: 2 bin 724 kişi atıldı: Bilişim Teknolojileri Kurulu’ndan 196, TSK’den 144 subay ve astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 24, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 360 kişi olmak üzere toplam 2 bin 724 kişi memurluktan atıldı. Bu kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Silah ruhsatları, kaptan-pilot lisansları ve pasaportları iptal edilecek.

Kişisel verileri paylaşılacak: Hakkında inceleme ve soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan bankacılık sırrı olanlar hariç telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilecek.

Haklardan yararlanamayacaklar Unvanları bile kullanamayacaklar: Memuriyetten çıkarılan büyükelçi, vali, yüksek mahkeme üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakamlar, bu unvanları kullanamayacak; bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Yeniden ifade alınabilecek: Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarında şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, OHAL’in devamı süresince Cumhuriyet savcısı veya yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilecek

Önceki KHK’lerde değişiklik: Daha önce çıkarılan KHK’lerde unutulan bazı düzenlemeler bu KHK ile düzenlendi. Buna göre, daha önceki kararnamelerle atılan TSK mensupları ile kamu görevlilerinin gemi adamlığı lisansı da iptal edilecek. 669 sayılı KHK ile kapatılan harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının hak ve yükümlülükleri başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli Savunma Bakanlığı’na geçecek

TSK’ye dışardan pilot alınacak: En az 4 yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar, 27 yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda başarılı olmak koşullarıyla muvazzaf subaylığa alınabilecek. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 8 yıl uzatılacak.

Cemaat tarafından engellenen pilotlar geri alınacak: Bugüne kadar herhangi bir nedenle TSK’den ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile yeniden atanarak TSK’de görevlendirilebilecek, dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak. Yeni herhangi bir nedenden uçuştan ayrılan subaylar, 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığınca yeniden pilotoj eğitimine alınabilecek. Pilotaj eğitiminde başarılı olanların yükümlülük süresi, bu eğiime başlama tarihinden itibaren 15 yıl olacak.

Önceki KHK’den geri adım

Hava harp okulları dışarıya açılıyor: Hava Harp okullarına, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Bu öğrencilerin Hava Harp Okulu’na geçişine ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK tarafından ortak belirlenecek. Okulların dekan yardımcılıklarına sivil kişiler de atanabilecek.

Kuvvet komutanlıklarına ikili yapı: 669 sayılı KHK ile kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı’na bağlayan hükümet, eleştiri ve tartışmalar üzerine bu düzenlemede değişikliğe gitti. Buna göre, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı’nın görevleri saklı kalmak kaydıyla, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları belirleyecek. Bunlardan, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlayacak. Personel hizmetleri özel yasalara göre yürütülecek. Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit eedilmiş olan ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma Bakanlığı’na bildirecek.

Özel harekat polisleri KPSS’siz alınacak: Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 28 yaşından gün almamış olmak, terhis tarihinden itibaren 36 aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşı: Öğretim üyelerinin 72 olan emeklilik yaşı 2020 yılına kadar 75 olarak uygulanacak.

Genelkurmay Başkanı’nı Cumhurbaşkanı atayacak

Genelkurmay Başkanı’nın Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı yapmış general ve amiraller arasından atanması hükmü kaldırıldı. Buna göre, Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanacak.

TİB kapatıldı: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılırken, başkan ve daire başkanlarının görevine son verildi. TİB’de görevli olup terör örgütleri ve parelel yapıyla irtibatı olmayan personelden iletişim uzmanı ve yardımcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda bulunan bilişim uzmanı ve yardımcısı kadrolarına, diğer personel ise aynı unvanlı kadrolara atanacak.

Dinlemelerde yetki BTK’de: TİB’in kapatılmasıyla Ceza Muhakemesi Yasası gereğince yapılacak dinlemeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tek bir merkezden yürütülecek.

Başbakan’a süper yetki: Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması gibi nedenlerden biri veya birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık, haberleşme hürriyetinin kısıtlanmasına yönelik önlemleri belirleyecek ve uygulanmak üzere BTK’ye bildirecek. Kurum Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü önlemlere ilişkin kararını derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılarına bildirecek. Bu kararın gereği, derhal ve kararın bildirilmesi anından itibaren en geç 2 saat içinde yerine getirilecek. Bu karar, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak, aski halde karar kendiliğinden kalkacak.