Bakanların Yüce Divan kaderini AK Parti çizecek

Meclis Genel Kurulu’nda, 16 saatlik çalışmanın ardından AK Parti’nin soruşturma önergesiyle yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu’nun araştırması yeniden Meclis’e sunulacak.

Taraf’ın haberine göre, Bakanların Yüce Divan’da yargılanıp yargılanmayacağı ise AK Partili üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Meclis Soruşturma Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor ve iki ay boyunca gizli çalışacak. Meclis Genel Kurul’unda yapılacak isim çekme suretiyle kurulacak komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçecek. Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce TBMM’de ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, komisyona seçilemeyecek. Komisyonda görevli memur ve raportörler ile stenograf için de aynı hüküm uygulanacak.

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek. Komisyonun çalışmaları gizli olacak ve kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamayacak.

Meclis Soruşturma Komisyonu, raporunu Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verecek. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurul’un bilgisine sunulacak. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunlu olacak.

Soruşturma Komisyonu, kamusal ve özel kuruluşlardan araştırmaya konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilecek, gerekli gördüklerine el koyabilecek. Bakanlar Kurulu’nun bütün vasıtalarından faydalanacak komisyon, Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleme yetkisine sahip.

Komisyon ayrıca naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardım isteyebilecek. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazıyla talep edebilecek. Soruşturma açılması istenen bakanların savunmasını alacak olan komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilecek.

Komisyon raporu, Meclis Başkanlığı’na verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen bakana gönderilecek. Rapor, Meclis üyelerine dağıtılacak, üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülecek.

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen bakana söz verilecek. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen bakana ait olacak ve süresi sınırlandırılamayacak.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Meclis Genel Kurulu’nda gizli oyla karara bağlanacak. Komisyonun Yüce Divan’a sevk yönündeki raporları ile Genel Kurul’un Yüce Divan’a sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divan’a sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak Yüce Divan’a sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olacak. Yüce Divan’a sevk kararı ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak.

TBMM tarafından Yüce Divan’a sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilecek.            (DHA)